Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de dienstbaarheid in Overysfel. idé Afd. 241

Ten lillen.

Jtem nemant van den hofhorygcn luden mach Vry worden ofte uth der echte ofte horyeheyc komen eer dan he van den fiere gecoft wefende felven perfoenlyk yn den hof voer fynen hofmeyer yn eyn hofgerychte uth gegaen ys brengende aldar eyne gelyke wedderweslele yn fyn plaetfe (9). Ende foe dat nyet eu ichet blyfe he hof.

ho-

fent van den Heer verkreegen heeft: anderszins was het reeds verbeurd door de vervreemding volgens art. 1. Vergelyk Landr. van Overysfel, Deel 2. tit. 25- n)t. 22. By tegemtelliug kan uit dit artikel opgemaakt worden, dateenbofhoorig goed langer dan een jaar en dus ook voor altoos met Confent van den Heer, behoudens de nature van het goed, buiten de echte kan bezeten worden, ook zonder Huider, dat is, hofhoorig perfoon door den bezitter in zyne plaats gefield.

(8) Hier uit blykt, dat niemand hofhoorig wordt door bezit van een hofhoorig goed, noch dat de lucht hier te Lande iemand eigen maakt. Zelfs een vry perfoon, trouwende met een hofhoorigen bezitter van een erf, wordt door bewooning van het hofhoorig erf niet hofhoorig; maardehofhoorige bezitter wordt belmundig, indien hy den vryen perfoon niet laat hofhoorig worden , of niet verkrygt het Cotifent van den Heer om den zeiven perfoon buiten hoihoorigheid te moogen houden.

(9) De vrykoop of vrylaating gefchiedde weleer by ver, wisfeling. Iets diergelyks leest men in eene vrylaating door Koning Zuentibold gedaan, by HEDAp.70. in deeze woon den: Eylbolsus EpiscopUs aures pittatis nofires adiit, fo. tniliter depofcens, ut mam e familia jtiris Ecclefia S. Martini in Elfie, Odburg videlicet, liberam^ ac ingemmn fecisfemus. Nos quoque petitioni ejus acquiefcentes, datis postea in commutatiimem , ut lex Saliea dieet, duobtis mancipiis prmfatE Ecclefue propriis. Et postea fecundum legem Francorum OeitariUrn ejns. excutientes, & fie eam fervitutis vinctth liheravimtts &? ineenuitatis ei confirmatitnem kibuMus, Bn eas oud

& v voor?

Sluiten