Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de bezwaaren der Kleine Steden van Twente, tj

le wetten rechtmaatig moeten zyn, en aan dit deel zyner Oppermagt beproefd worden. Zy ftrekt derr halven den Souverain niet min tot luifter dan zyne Wetgeevende Oppermagt in het vastftellen van in-, zettingen ten nutte en welzyn van het Volk, Dq Godgcwyde Jesaia (32. 22) toont ons dit ook, wanneer hy, zelfs over deu Hoogst Geduchten Mo? narch van hemel en aarde, deezen verheeven toon, •aanheft " de Heere is onze Richter: de Heere is s, onze Wetgeever: de Heere is onze Koning: Hy ,, zal ons behouden ", Menigmaal hebben wy Ridderfchap en Steden op den Stoel van Hoogstderzelver Richterlyke Oppermagt zien gezeten , Qiïl cenig ongelyk,"door de Wet aan genootfehappea of byzondere perfoonen toegevoegd, by formevau Gericht met meerderheid van Stemmen, wegteneejnen. Eene Deliberatie der Groote Steden, aangaande dit Reglement, in den haaren, behoort haa-. re Richterlyke Oppermagt, die gy nevens de Rid-r derfchap over de Kleine Steden oefFenen, niet ts doen vertoeven, om aan deeze Steden qnvertoogen recht te laaten wedervaaran.

Zo wederrechtelyk als het op zich zelfs is, dat de Kleine Steden aan de voorzeide Approbatie en Inprobatie haarer Burgermecsteren en GemeentSt lieden zouden onderhevig zyn; zo nadeeh'g ook !s zulks, in deszelfs gevolgen, voor het behoud yani alle andere rechten en vryheden deezer Steden en voor het Ljd der Steden van Overysfel in '1 gemeen. De vryheid van verdelging der rschïeq deezer Steden wordt daar door belemmerd: Pn d<3 Drosten bekomen daar door gelegenheid om de Kleine Steden aan zich te onderwerpen, enderzel, ver byzondere verknochtheid aan de Groote'Sepden, te vernietigen, en dat de Burgermeesters en Gemeentslieden in de Kleine Steden naar derzelver zlnJykheid worden aangefteki, dat ook hu.nne gU/ifteUn> gen daar in worden voorgetrokken, en dat deezen s ni? vreeze voor ongenade, zich verder met de verde» diging der rechten en vryheden yan dezejve Ste-

IVP STU*. B

Sluiten