is toegevoegd aan uw favorieten.

Overysselsche gedenkstukken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i86 Overysfelfche Gedenk/lukken, Vde Stuk,

§. V.

Aangaande de Stad Delden is my, door de toegenegenheid van een Heer van aanzien en geboorte inde Provincie van Utrecht, een affchriit g.worden van eenen brief van den jaare 1322. onder No. 17. alwaar Bifchop Frederik van Zirk aan het verplaatfte nieuwe Delden het zelfde recht als aan het oude toekent. Geen blyk of fchyn wordt 'er thans gevonden, waar het oude Delden gelegen was. Het gebruik van houten Huizen, in dien tyd, 't welk de verfchuiving van Delden niet zeer. bezwaarlyk maakte, kon ligtelyk alle kenmerken van zyne voorige plaats doen verdwynen. De Vesting zelfs der Steden beftond in den beginne veeltyds in een ftaket (1). In het jaar 1333 gaf Bifchop Jan van Diest aan deeze Stad een Stadrecht in alles gelyk dat van Oldenzaai, volgens het geene ter Secretarye van Delden berust, onder No. 18.

§. VI.

Te Goor wordt een oud Gedenkftuk bevonden; vervattende den Stadsbrief deezer plaats, van den jaare 1263, en nog twee andere brieven van de jaaren 1283 en l39° onder No. 19. Het aanmerkelykfte daar van is, dat daar uit blykt, dat de Stadrechten van de Groote zo wel als Kleine Steden van Overysfel oorfpronglyk gelyk geweest zyn (O.

(1) //. Stuk, bl. 268. Mr. vam Hattüm, Gefchied. der Stad Zwolle, Deel 1. bl. 125.

(1) Zie ook I. Stuk, Voorb. n. l. 6. en hiervooren bl. 4 fcjV.

S- vu.