Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

222

Overyfelfchi Gidtnkjiukken, Vis Stuk,

Dienstmannen, by deeze handeling tegenwoordig en getuigende, en van andere geloofwaardigen veeIe, doen beveiligen. In het jaar des Heeren duizend twee honderd zes en negentig, op den dag van Benediclus Abbas. ö

No. 5. a.

Vzrhaal van Gecommitteerden van den Stadhouder Rennenberg aangaande de rechten, byzonder ook den Lyfftraffelyken Rechtsdwang, der Stad Genemuiden, van 1579. Uit eenen ligger van Copyen ter Secretarye van Genemuiden (1).

Copia, Den Edeien und Welgeboren Hee¬

re Georgien van Lalaing Graue van Renneberch, Vry ende Baenreheere van Ville etc. Gouuerneur ende Capiteyn Generael ouer Vrieslant, Ouerysfel, Groenin. ghen, Drenth etc. Hooft vanzyne Macs. finantien

Edele Welgeboren Genadige Heere, Alfoo uvve

G.

(1) Aangaande dit merkwaardig gedenkftuk is vooraf te letten, dat van ouds de Drosten, Richters en Magiftraats perfoonen over zaaken, betreffende derzelver ambt, niet voor het gewoon Gericht, naamlyk dat der Riddermatigen, de Hooge Bank; der Landzaaten , het Landgericht; der Stedelingen, het Stadgericht, maar voor het Gericht van Stad. houder, Ridderfchap en Steden, onderfcheiden van deeze

Hooge

Sluiten