Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over ie hezw. dér Kleine Steden van Twente. Byl. 223

G gelieft heeft ons Joachimum Apomumende Tacobum Gramaye beyde Raeden in den houe van Vries", K committeren ons te transporteren op allu c. ken oirden ende plaetfen, als wy van noode bevm-

Hooee Bank (zie UT. Stuk, bl. 247O aanfpreekelyk zyn geweef De reden hier van zou kunnen zyn, dat de ingezetenen dies !e gereeder en onzydiger tegen geweld en onderrukkin?vangArnbtlieden, Richters en Magiftraaten geholoen zouden kunnen worden. Van den anderen kant hielden ook de Staaten het daar voor, dat de Landsheer of deszelfs °S a^ouKzonderlyk zich met de ^^"^ gefchillen niet behoorde te bemoeijen Dit.deg « Stadhouder Rennenberg in 1579, door het a zenden van Ge Emitteerden tot onderzoek van de gegh.1 e, der-Stad

SS^nwelS

me ken van onzydigheid draagt, hier wordt vertoond. Tot Sde" bericht aanbande deeze ftofFe dient hier te worden hwevoced het gene daar van in het Register van RidderSenStedenSL Overysfel, onderden x6 Maart ,579, fol i^verfo, is geboekt, 't welk, volgens een affchrift «Mn luidt • Den Gecommitteerden na Antwerpen m mandatu ,eZen dat die Eerbaare Raedt der Stad Campen, achtervolgengdeSZe o\de Privilegiën en oude gebruiken int klefen van den Raedt «mainteneert, ende dat het f chicken van een Commiffansom die f Z Z, foe Fm Hoort'. doen wilde, een nieuwchexdtwas, Th IvenToeM dil, dat len vorder infulckeofie andere faeken te^ Comm^rien gefteit, fonder die Lantfchap ende Steden by fieldtTprivilegier,"ende gerechtigheden geheten moegen worden, Ende dae van den ingezetenen des Landts ofte Borgermren. van ^Steden eenige klachlen op oire Officieren ofte Magen, aan zyn Ho Tvoiralamen, dat niet ftracx Commijfanen daer toe gefZckt fonder die Officier ofte Magiftraet daer van geadverim mlchte worden, om oir bericht daer op te doen ofte an haeTenGn Heren siadhouder ende die Staten van Overysfel, om dl felve alfulcke klachten ende fchelingen by goede ^Men^Lleleckt te moeren worden, remitteert worden, Ende dat gelyktfd e d ffZtiefoo dat Stedeken Genemuyden belangende den Zlost ende anders tegen oire Droste gemoviert, af gefchreven tnTprth7n mr oir!behoerlyck* Overig*, te weten an Stadhou,

Sluiten