Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22 Overysfelfche Gedenkflukken, Vide Stuks

• alnog behoorde vry en ongehouden verklaard te worden. Men had reeds, gelyk boven gemeld is, ih hetjaar 1718 aan deeze Stad , op de vertooning van haar voorrecht, de gemelde vryheid toegeftaan en bewilligd, datzy, volgens haar aanbod, voor dat maal en zonder gevolg, aan het beflaan eener wade van den Ysfeldyk, om reden van dringenden nood, zou mocgen helpen. Doch in 1776ZOU deeze Stad uit het bezit van haare vryheid en voorrecht gefield zyn geworden. Voords in 1763 was deeze Stad, uit hoofde van haaren meergemelden voorrechtsbrief, vry gekend van medeoptebrengen tot het herflellcn van eene wade in den Ysfeldyk, (als fpreekende deeze brief te gelyk van opflagen optedyken en van waden te beflaan) zonder dat eenig Dykrecht van Zalland als foen daar by in aanmerking wierd genomen: trouwens, zo als boven gezegd is, behoort dit hier niet toe. Doch in 1775 wierd np een Abufyf Rapport van Gecommitteerden van Ridderfchap en Steden, waar door het eene met het andere, (hetzy onder eerbied gezegd) , vermengd v/jerd, de zaak anders begreepen, en de Stad by eene Polityke Refolutie uit haar deugdelyk bezit, ook zelfs zonder dat 'er wierd gelet op het verzoek van deeze Stad: naamlykdat, indien Hun Ed Mog. cenige Ledenkelykheid mogt ontmoeten , als dan Hoogstdezelven een onpartydig Richcerzouden gelieven te Hellen, om aldaar met deingezetenen van Maftebroek, Ingelanden, Heeren , Steden en Vroeden, of alle de genen, die zich in deezen tegen de Stad tot partye mogten willen (tellen , dit verfchil naar order van rechten te doen beflisfen; aangezien Raad en Meente van Genemuden hadden beflooten , nra ditgefchil by gewoone juflitie te doen beflisfen. De vevgisfingen, in dit (onder eerbied gezegd) Inconftitutioneel Rapport en Refolutie ingefloopen, 7.yn voornaamlyk deeze: dat de Heeren, tor het Rapport Gecommitteerd, in een verkeerd denkbeeid zyn geweest, als of het gemelde vooriccht der Stad Genemuden zou moeten uitgelegd

wor-

Sluiten