is toegevoegd aan uw favorieten.

Overysselsche gedenkstukken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j§8 Overysfelfche Gedenkjïukken, Vide Stuk,

hebbn, gheftedighet, gheveftighet ende gheconfirmiert, ftedighe'n Veftighen ende Confirmieren mie defen onfen breve, de fy van onfen Voirvaderen Bisfcopen tutrecht verworven ende hem thent heer toe van onfen voirvaderen voirfcr. gheconfirmiert fyn gheweft. Sonder argelift Jn oirkonde sbreefs befeghelt mit onfen zeghel Ghegeven in Onfer ftat Campen in den jaer ons Heren Dufent vier hondërt fes ende tnegentich des vrydagespost Lucie Virginis, wefende de feftiende dach in Decembri

Op depliqueJlaat Stenbrynck

Hier aan hangt een rood zegel van msch aan feu francynen Jlaart.

N°. ii. &

Vit het oorfpronglyke ter Secretarye vcw. Genemuden.

Philips van Bourgongnen by der genaden Godts Elect geconfirmeert van Utrecht maken kondt allen luyden, dat wy onfen geminden Schepenen Rade ende ganfe gemeente onfer Stadt van Ghenemuden , omme menich trouwe dienften wille, die fy ons ende onfen gedichte dicwilïe gedaen hebben, ende offt Godt wille noch doende zullen Werden, ende voer nutte ende oerbaer onzes GheftiChts, ende om onfe tafelgude te vermeren voer ons ende onfen nacomelingen Biftchoppen Tutrecht den voerfcr. Schepenen ende Raidt ende Gemeente onfer Stadt Ghenemuyden onfe veerftall wyn cyiTende bier cys tot Ghenemuyden erflicke ende eweiicke verpacht hebben, ende verpachten