Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Roofdd. I. Vm bet Graaffchap balen. J

Van diergelyken naam Cj)- Elders meer Wordt wel van Graaven van Dalen gemeld (6): maar, daar het op aankomt, waar dit Graaffchap Dalen, neven» de Heerlykheid Dieperiheim, door den Bisfchop gekocht, bepaaldelykzy gelegeni bleef eenezaak vari naarder onderzoek.

Het oudfte gewag van dit Graaffchap vindt meri gemaakt in eenen brief van Werner Bisfchop Vaö Munfter, van het jaar 1146. Daar wordt gezegd : dac de Hof te Wesheim aan hem betaalde vier ftlidi in tiende; en dat Gerhard Graaf van Dale daar vari twee van hem ter Leen had (7). Vervolgens leesé men van Hendrik Graaf van Dalen in het oorfprongi lyk nog voor handen Register deropkomften van zvne goederen van het jaar 1188 (8). Hy was dezoorj van gemelden Gerhard en Hadwig Gravin van Ravensberg (9). In dit Register wordt in de eerflé plaats gemeld de Hof van Dalen: terwy! te vergoeden is, dat het begonnen zy met goederen terpi aatfe*

(5) sfa* thnl t Stuk 4. hl. 1347. Zie ook de aidaa? aangehaalde plaat jen, en Meibom. Rer. Gem. fcript. Torh T pag. 445. Daar was een ander geflagt van Edelen van dieri mam, t welk afftamde uit het Huis van Arkel, in Gelder land, Hollanden Utrecht in vroeger tyd bekend. AuU inent, de vita et reb. gest. domin. de Arkel by Matth. An'aleBTom. F. pag. 205. S. van Leeuwen Batav. illujlr. pae atiEn wederom van een ander Edel geflagt van Dale oor fpronglyk uit Itaüen, is te zien by J. H. van Seelen Men Lubecenf part. II.

(6) Zie onder anderen ÏI. Stuk deezèr Ceüénkjl. bh 232-2ö"24

(7) N. ii hier by gevoegd.

(8) N. 2.

(9) My is van goeder hand bericht, dat van eldersblykc*. dat in plaats van Sophia moet geleezen worden Hadwig Cd'; mttufa de Dalecum filio fuo Heinrico in eenen brief van néé 1 Zg^Cotdipf.p.% GefcMchte det altm Grafeh M Ra*U

A ss

Sluiten