Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t % 3

afkondiging openlyk werd toegewyd; deze dag is ook door dien zelfden wil gefchjkt tot ene algemene vrolykheidj tot ene betamelyke vreugde; tot ene vreugde, welke den ed'len Batavier, den echten beminnaar van zyn Vaderland volkomen waardig zy ; ene vreugde , < welke hare juiste palen kent, en van welke al wat buitenfporig is, verre moet vcrwyderd zyh; 'ene vreugde, welke dè. rechten en de plichten van den mensch eerbiedigt, en zich verhéft boven alle' yèW&er&i drift-en, welke met de ware grootmoedigheid, vooral in enen tyd van zfeg'èpraal , èn algemene blydfchap re-, gclrecht- ftrydig zyn; ene vreugde nog' eé'ns, welke niet moet ftrekken, om het f- ""lende vuur van tweedracht in ons Vaderland op te wekken , maar' veel'

eer

Sluiten