Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over HEBREEN XIII: vs. 20, 21. 13 om zijne Schaapen tot zich te kunnen brengen, en te doen dcelen in de beste zegeningen, volgens den inhoud van het Tescament der Genade, het welk in zijnen dood en bloedftorcinge gevestigd was.

2 deel.

Die God des vredes, is zijne bede, volmaake u in allen goeden werkt, om zijnen wille te doen; werkende in u dat hem welbehagelijk is, door Christus Jefus. f. 21.

De verhevene Prediker van 't Euangelie had hetzelve onder de Hebreen verkondigd : zo ten opzichte van de hooge verborgenheden die 'er in vervat waren , hun openleggende de Goddelijke fchikkingen, om den zondaar te zaligen, ter uitbreiding van den roem zijner deugden , en bewerking van 't heil zijner redelijke fchepfelen; als inzonderheid ook ten opzichte van de verhevene zcdeleer die 't Euangelie voorfchreef, en uit de hooge befchikking van den weg ter zaligheid voor den zondaar van zelve vloeide. Dit was 't werk geweest van Paulus, 't Euangelie predikende, op allerlei wijze vermaanende en beftraffende : ten einde hij hen volmaaken , en hun eeuwig heil bevorderen mogt.

Dit Euangelie hadden ook deeze Hebreen aangenomen , hunne prediking was onder hen niet iedcl geweest. Het had die uitwerking gehad ep hunne gemoederen , dat zij, inzien hebbende

in

Sluiten