Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 23 )

onze allerbeminnelijk^ Verlosfer met den dood voor de oogen , tot zijne leerlingen gehouden heeft: redenen zo hart inneemende en eene zo tedere liefde jegens de zijnen ademende l In de daad , zo en fprak nimmer een laag bedrieger , zo geen geestdrijver, zo geen wijsgeerig fmeeder van vroom bedrog. Dit intusfehen is mijner ziele eene dierbaare gedachte, dat ik over goddelijke zaaken en over den Godsdienst van Christus thands geen hoe-ger, geen verhevener denkbeelden voede, dan'ik eertijds in den vollen bloei mijner gezondheid gevoed heb. Dus immers waren mijne gevoelens, en dus heb ik ftceds die gevoelens in mijn geheel gedrag, zo veel de tegenwoordige zwakheid der menfchelijke natuur duldt, getrouwelijk zoeken uit te drukken, dat ik in dezen jongften tijd mijnes levens van God door Christus eene zalige onfterffelijkheid niet zonder vertrouwen hoopen durve. Dat zij dit hooren die zich den naame van Christus fchaamen, dat zij hier hooren hoe een Man van een zo doordringend verftand, B 4 v an

Sluiten