is toegevoegd aan uw favorieten.

Nalezing op, en beoordeling van het werk van den marquis Beccaria, over de misdaden en derzelver straffen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over de Misdaaden en derzelver Straffen, 103

heeft zekerlyk meêr gedaan , als blootelyk

de gronden van den Marquis herhaald.

G 4 Want

„ noodzakelyk zyn, ofte gemift kunnen worden. — », Door de van de Schryveren tot nu toe in deezen

twift gebruikte algemeene ftellingen fchynt de

noodzakelykheid der Doodftraffen in de Staaten „ noch genoegzaam beftreden, noch genoegzaam be„ wezen te zyn; doch het laatste noch het befte.

De gronden dat a) in het algemeen verre het „ grootste gedeelte der menfchen niets boven het „ leven fchatten , en de dood het grootste kwaad „ fchynt te zyn ; b) en ook de meefte misdadigers 3, de verandering van de doodftraf in een gevange„ nis - ftraf voor een genaden hielden; c) dat dit „ ook te begrypen zy , alzo het denkbeeld van „ deeze laatste ftraf verzwakt word , door de hoop „ van ontkoming, en de voorftelling dat men alles „ gewend word, en dat het leven van eenen gevan„ genen niet veel nimmer zy, als het leven van vee„ le eerlyke luiden ; d) dat by eene zekere ver„ meerdering der misdaadigers de gevangenis - ftraf „ voor den Staat, door de koften zeer bezwaarlyk,

zo niet zelvs voor de gemeene zekerheid gevaar„ lyk zoude kunnen worden. — Deeze gronden „ fchynen maar in het algemeen befchouwd , fterker „ te zyn, als het geen Beccaria en andere voor het „ tegendeel gezegt hebben." —

Tot hier toe Heer Feder; voor zo verre namentlyk zyn Aanmerkingen tot opheldering van den twift en tot nadere bepaling van het oogmerk by het onderzoek (Mulieum s. ftuk van 'tjaar 1777.) hier te pas komen , en de beroeping op hem , als getuige, in de zaak der waarheid , zyne aanhaling hier vereifchte. Voor het overige zal ik noch dikwils gelegenheid hebben, om deezen Schryver, en in een ftuk ook tegen my, aan te halen.

De tweede, dien ik hier moet aanhalen, is de ongenoemde Schryver , der verkorte Aanmerkingen ov?r het nuttige of fchadelyke der DoodftnuTen , (ftiufarAm 10. (kik van het jaar 1776. j en deezen moet ik wat breedvoeriger aanhalen , om dat hy niet

zo