is toegevoegd aan uw favorieten.

Nalezing op, en beoordeling van het werk van den marquis Beccaria, over de misdaden en derzelver straffen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over de Misdaaden en derzelver Straffen. 113

Iieel niet; en voor het overige ftemt de Heer Barkhaufenifamets zelve toe, dat wanneer (zo als by het gebruik van het recht van nootweer tot den dood des burgers roe, volftrekt veronderfteld word) van uitroeijing weo-ens levens-gevaar gefproken wierd , het recht van nootweer alhier wel degelyk bewys-kragt zoude hebben. Zekerlyk evenwel zoude by de uitvoering deezes rechts tegen den burger , het zeer veel op den aart en grootheid van het gevaar, waarin de burger den Staat kan brengen , zeer veel op de zekerheid of onzekerheid van andere middelen , waar mede dit gevaar zoude kunnen geweert worden, aankomen; zekerlyk zoude de Staat zich van dit recht tegen den burger veel zeldzaamer mogen bedienen , als de weerloofe menfeh in den ftaat der natuur; kortom, zekerlyk zal de regtmatigheid van het gebruik deezes rechts , dat is , de regtmatigheid der DoodftrafTen in den Staat, uit dit recht alléén, niet kunnen bewezen worden. Doch zulks ftellen wy ook niet; maar door het natuurlyk recht der zelvs-verdediging of van nootweer, willen wy maar eene voorwaardelyke bevoegtheid van den Staat tot de Doodftraffen bewyzen ; en dan eerft , wanneer wy ook , hec daar zyn der voorwaarden , uit de grootere werkzaamheid en zekerheid der DoodftrafTen , en uit de natuur van zekere misdaden aantonen, zal de regtmatigheid H der