Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over Je MisJaaJen en Jèrzeïver Straffen, 147

ontwaar word. Van deeze hartstochten kan maar de machtigste de gevoeligheid der andere overwinnen. Welke van de beide zulks zyn zal, kan in het algemeen niet beftemc worden , dewyl zy beide in enkelde voorvallen zeer fterk konnen zyn; en gevoigeiyk js het geheel valfch, in het algemeen te willen vastftellen. 5

Dat ten tyde der drift de ziel zich maarhet tegen de aandryvende drift overgehelde kwaad als groot en wichtig voorfteld:

En daar tegen is het in 'geenen deelen te lochenen.

Dat zy in eenige voorvallen ook ander kwaad te dier tyd zich als zodanig voorfteld, wanneer het voor de drift der eigenliefde zodanig gefteld is.

Dus zullen nu evenwel ook verder alle ftraffen werkfaam zyn , wanneer zy dez^l een zodanig kwaad vertonen , welkers voorftelling de drift der eigenliefde fterker maken Kan, als de drift is, welke tot het bedryven der misdaaden aanfpoort. Dat eenig kwaad dit alles uitwerken zoude, kan zo min in het algemeen ftaande gehouden worden, als dat het hetzelve nooit doen zoude; alzo de omftandigheden en de wyfe van denken der byzondere perfoonen hier by de zaak zeer veel ^ 2 kun*

Sluiten