Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[v. mm

derven, dan eene handleiding der Judicieele Formulieren, door welkers gemis diverfche jonge Prakticyns dikwils hunn' halve leertyd doorbrengen, eer dezelve door ervaarenheid tot die trap gedegen zyn, om alle voorkomende Formulieren voo: de vuist te kunnen concipiëren, aangezien voor als nog (immers myns weetens) niets van deezen aart ter drukpers is overgegeeven.

Weliswaar, dat de Wel Ed. Geftr. Heer en Meefler Willem van Alphen Hoogl. memorie, op dit voetfpoor met de Formulieren voor den Ed. Hove van Holland my i,s voorgegaan; Edoch geenzins met opzigt op de zodanige, welke by Hoogere en Laagere Rechtbanken in de Sleeden, of ook ten platte landen gebruikelyk zyn; hierom wordt dit werk niette onrecht een Supplement van zyn Papegaay of Formulier-boek genaamt: dewyle zyne Formulieren met dit Judicieel Formulierboek gevoegelyk als twee gezellinnen geco: jfidereert kan worden: behalven dat door deeze additamenten het voer Jonge Prakticyns gemakkelyker zal vallen, om by aUe voorkomende gelegenheden recht en gepast'g-bruik van zyn Wel Ed'. Formulieren te kunnen maaken: alwaaromme de myne in een gelykzoortig formaat van klein Quarto h-bbe laaten vervaerdigen.

Myn

Sluiten