Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

220 judicieel r©rmul!ee-boek. tn%.

ten einde van zodanige Surcheance gebruik te maken, zyn Crediet moedwillig ter dier zake in de Waagfehaal zal ftellen, door eene fuspenfie van betaling.

Op alle welke gronden en redenen, welke U Ed, Gr, Mog. naar derzelver meerdere wysheid gunftelyk gelieven te fuppleeren, de Supplianten te rade zyn geworden zicb tot U Ed. Gr, Mog. te keeren, met ootmoedig verzoek, dat U Ed, Gr. Mog. in deze omftandigheid van zaken aan de gedetangeerde Huizen van Negotie, dewelke hunne betalingen genoodzaakt zyn geworden te luspendeeren, gunftiglyk gelieven te verleenen eene Surcheance voor den tyd van Twaalf Maanden, geduurende dewelke dezelve de liquidatie en het arrangemenr hunner affaires zouden kunnen effe&ueeren, ten fine ommenaar expiratie van dien, aan hunne Crediteuren wegens hunne achterwezens te doen betaaling, en te geeven contentement, met interdictie aan alle en een iegelyk om dezelve, hangende dien tyd, door geene arreften op Perfoonen of Goederen , of het gebruik van eenige andere Rechtsmiddelen, ter zake van eenige Wiffelbrieven, Beleeningen of andere Engagementen antetieur aan dezelve te verleenene Surcheance, te molefteeren of laftig te vallen, of zodanige andere middelen gelieven te beraamen, als U Ed. Groot Mogende naar derzelver meerdere Wysheid zullen bevinden te behooren, en in deze omftandigheden van applicatie te kunnen zyn; en dat geconfidereert de prompte en parate manier van Procedeeren in materie van Wiflel geufeert, U Ed. Groot Mog. gelieven te ftellen de noodige en precife ordres, ten einde, hangende hoogft derzelver Deliberatien op een fujet van die importance, nietwes worde gedaan of geartenteert, waar door de Supplianten van het effect van dien ontzet, en U Eds. Groot Mogende te neemene Refolurie vooraf elufoir gemaakt zoude worden:

'T welk doende &c, (*),

(*) Dit Requefl behoort tot No. 17. bladz. 166.

EINDE van het EERSTE DEEL.

JU Dl-

Sluiten