is toegevoegd aan uw favorieten.

Reis-weg naar de Indiën, of Aardrijkskundige beschrijving van Egypten, Syriën [...] en Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rj e INDIEN. 433

4 grootfte önverfchilligheid deeden blijken. Ik " wagcte vrij lang; dan eindelijk verfcheen de " vrouw, vefzeld door eenigen haarer bloed" verwanten, en gevolgd door Braminen en mu«kanten. De optogt was langzaam en ftaatig. Het flagtöffer naderde met een vasten tred. öij " het lijk van den man gekoomen, hield de ftoet " ftü De vrouw rigtte tóen het woord tot hen, " die haar omringden; zij deed het «onder ontroering in (tem of houding. In de lmkehand " hield zij de holle bast eener cocösnoot, in welV ke eene roode verw was. Zij doopte den voor', ften vinger der regtehand in dezelve; en teekende 'er vervolgens de perfodnen mede, diebjj " haar waren. Mij mede onder haar bereik Vin" dende, befchouwde zij mij met oplettendheid; en " trok mij met haaren vinger een ftreep op het voorhoofd. Ikfchattedehaaropvierofvijfen " twintig jaaren; eenen ouderdom, in welken de l Touw'n in Indiën den grondtal luifter haarer h fchoonheid verlooren hebben; doch deeze had " -er genoeg van Overgehouden, dm te toonen, ' wat zij geweest was. Haar aahgezigt was klein, mar wel befneeden. Zij had inzonderheid " zeer fchoone armen en handen. Haare dragt was een wit zeer wijd kleed, het welk haar van

het hoofd tot op de voeten neerdaalde De plaats der offerhande Was op het verheven, gedeelte van den oever der rivier, oP eenigen