Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geene geëvenredigde fchadevergoedingen ontvangen hebben,

De lieden , die deze fchenddaaden bedreven hebben, wisten niet, welke de rechten hunner nabuuren waren, en welk gedrag de Regeering wenschte dat zy hielden. Door dit gebrek aan kundigheden hebben zy zich de vrienden der regeering genoemd, en zyn zo verre verbysterd geworden, dat zy gemeend hebben , door het verwoesten der huizen mede te werken tot de rust en de welvaart des ryks. Eindelyk wordt gy opgewekt, om een rechtmaatig vertrouwen in de wysheid en da braafheid van 't Parlement te feilen. Gy zult wel doen, acht te geven op de waare beteekenis van deze uitdrukking. Gy weet, dat men de gerechtigheid afbeeldt met eene weegfchaal, om met de kieschfte en angstvalligfte nauwkeurigheid te weegen, wat men aan eenen ieder verfchuldigd is. Men wil niet, dat gy een blind vertrouwen hebt, maar een billyk, gegrond op de wysheid en braafheid. Uw vertrouwen kan dan niet geboren worden, dan na dat gy onderzogt hebt, of het Parlement die hoedanigheden bezitte , en hetzelve moet altyd aan deze geëvenredigd zyn.

Zy, die het geluk van hun vaderland en

het

Sluiten