is toegevoegd aan uw favorieten.

De man in zyne uiterste natuurkrachten; of, De vrouwenvriend van smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( H7 )

Stiefvader dit ziende, beval haer naer boven te gaen. Zy hieldt zich ais of zy dit niet hoorde ; doch voor de tweedemael het zelve bevel krygende, fcheen zy misnoegt, wenfchte 't gezelfchap goeden Nacht, en ging heene. De Heer van bemerkende, dat haer Stiefvader (dien hy wilt een' Man van een gering oordeel te zyn) noch hem noch zyn' Dochter vertrouwde, achte hem zyn gezel fchap niet langer waerdig, en nam terflont, zonder eenige omïtandighedeu te maken , van hem zyn affcheid.

t'Huis komende, begon hy by zich zeiven te overleggen, op wat wyze hy een gemeenzaeme ommegang met Leonora buiten weeten van zyn' Vader en haere Ouders krygen zou. Hoe hy zyne gedachten daer over verder liet gaen, hoe hy meerder zwaerigheden daer in vondt. Zonder hulp van getrouwe Luiden was 't niet wel mogelyk: en op 't ganfche Dorp had hy, naer zyn meening, niemant, waer op hy zich veriaeten kon. In deeze wanhoopige toeftand was hy niet lang geweeft, of daer viel op 't onverö H 3 wachtft