Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6Q0 DfRECHTSCHE FORMULÏERB. EN MANIER VAN PRCWE&EEMW. II Diïil,

„ ne koftwinning verftooken, zig genoodzaakt had. gevonien te keeu ren tot deezen Edelen Hove, öotmoedeglyk verzoekende jegens ,, voornoemde D. E. en F. ter zake vo xfz. op een der Heeren Or-: „ dinaris Raden UEd» Mo. Mandement van Complaincte in coim „ munï forma, tendeerende tot kolt en fchadelooze afdoening varï „ voorfchrevene indragt en rurbel op zyn Suppliants posfesfïe, rela-i „ rief tot het gebruik van de voorfchrevene weg by dezelve D. E, M F. door her affluircn van dezelve, met opzigt tot het ryden van en n na zyn Suppliants Mooie, feitelyk ondernomen, met Interdictie var. „ gelyke meer te doen, op pcene van Een Hondert Silvere Ducatom „ nen ten behoeven van de Heeren van den Lande telken reife tei „ verbeuren cum expenfis; en vermits zommige van voorfchrevene „ Eigenaars woonagtig zyn in Gelderland, en dus buiren het resfbrt „ van de Jurisdictie van deezen Edelen Hove, dat de Exploicten met „ opzigt tor dezelve mogren worden gedaan by Edicte en bcfloote* n ne brieven van Infinuatie; dit doende &c,

4-

Welk Requeft geprefenteert zynde, word daar op een van de Hce«< ren Raden tot Commisfaris gecommitteert.

5-

Doch wanneer de Impetrant in cas van Complaincte zyn Iangdunrigcposfesfie en der gedaagdensbinnenjaarige indracht niet voldoenend: kan bewyzen, word aan hem alleen citatie op de ordinaris Rolle verleent; de gedaagdens als dan gecireetr zynde en niet compareerende,, verzoekt de Imperranr default rot alzulken profyte als na rechten»:; waar na de gedaagdens andermaal geciteerr en agtergebleven zynde,, procedeert de impetrant tot probatie van zyn gepofeerde»

6\

Ingevolge 't verleende Appoinctement word aan den Impetrant Man-1 dement van Complaincte in communi forma verleent, in deezer voegen ï;

FQa}

Sluiten