is toegevoegd aan uw favorieten.

Judicieel formulier-boek, van allerhande schriftuuren [...] gebruikelyk voor hoogere en laagere rechtbanken, in de provincien van Holland en Utrecht [...] dienende tot een supplement van de Papegaay of Formulierboek van mr. Willem van Alphen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOR SUÊALTÈRNÏ rvËCÖTKAKKEN.

Vasj dat daar omtrent andere maatregelen genomen, cn aan cea ieder, die zulks begeert, een Soliiciteur of Pradizyn vergunt mogte worden , om in zyn defenfie naar vereifch der zaaken verhoort te worden , 't welk met de wil van den Souverein , met dc Ordonnantiën en Manier van Procedeeren cn het jus naturre meer ïoude overeenkomen , dcrhalven hebbe ik niet ondienftig gcoordeelt etnwe Formulieren voor fubalterne Collegien gebruikelyk, hier «chter totT voorbeelden tc Iaaten volgen,

FORMULIEREN VOOR COMMISSARISSEN VAN KLEINE ZAAKEN OF ANDERE SUBALTERNE COLLEGIEN.

N. i.

'% V. D. B. Als in huwelyk hebbende , M: S. eerder Weduwe cn Erfgcna'ame van wylen haar man W. C. cn dezelve M, S. met voornoemden haaren man geadfiftcert, renunticrende (voor zoo veel des noods) van de citatie uit naam en van wegens gemelde ïvi. S. als weduwe en Etfgenaame van W» C. in dato 9 December 1771 per bode u gedaan.

Contra,

H, G. Gefcpareerde huisvrouw van B. V. G, omme de reftimtie -Van ƒ ó8 -1-4 welke penningen door de Eisfchercsfe aan dc «edaagdesfe abufivelyk en dus indebite betaalt, en by de gedaagdesfe ten onrechten en verkeerdeiyk ontvangen zyn, volgens befchei* 4ea des noods daar van zynde met de koften &c.

Actum &c G g g g g 2» H; H5 S,