is toegevoegd aan uw favorieten.

Judicieel formulier-boek, van allerhande schriftuuren [...] gebruikelyk voor hoogere en laagere rechtbanken, in de provincien van Holland en Utrecht [...] dienende tot een supplement van de Papegaay of Formulierboek van mr. Willem van Alphen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toor StiiALTERiJB ReCIÏTBAKÏÏW, f?»

incïdc betaling, tc geven aclioiicm ceffar», ten laften ]. L. 'abprincg* paale debiteur, &e»

AiEfterclarn,. , §

D. M*

Contra,

B. P. tegens morgenochtend, ten • uuren voor de Edele Acht* Ware Heeren Commisfarisïcn van Injurie - zaaken, omme den Ecd, aan hem Ei< fcher by vonnisfe van welgemelde Heeren Commisfarisfen, in dato 1 September 1768 opgclegt, te zien doen, met dc kosten, Amfterdam 13 Ooiober 1768,

*♦

A» A, Eisfchcr.

Contra»

È: Gedaagde ora f 2. - 5 - 8 wegens geleend geld, welke fom< gna dc SÓllicitêur van dc gedaagdesfe in judicium heeft gecoutesfeert fchuldig te zyn.

Mitsgaders nog om betaling van ƒ ia ■ o - o wegens drie weke* kojrgeld, volgens mondelinge conventie, als mede om dc reftitutie van twee biaauwe zakdoeken, met dc koften.

Zynde dc Eis fcher bereidt, om op est nevens dc betaling aan den gedaagden te reftiruecren een zwart kamizool, welke de gedaagde i»y zyn vertrek tca huize van den Eisfchcr h«cft gelaten &c.

Amfterdam,

6. Me-