is toegevoegd aan uw favorieten.

Judicieel formulier-boek, van allerhande schriftuuren [...] gebruikelyk voor hoogere en laagere rechtbanken, in de provincien van Holland en Utrecht [...] dienende tot een supplement van de Papegaay of Formulierboek van mr. Willem van Alphen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1*5 toRlfüLIKaES

6.

Mevrouw de weduwe F» B.

Contra.

N. N. Weduwe en Erfgenaamc van N. N* om bctalm* van ƒ 300 - 0 - o wegens de eerfte termyn van verfchuldigdc jaarh>k> Khe uitkering , volgens contract or acle obligatoir, in daro 18 Fff. bma.y i765 door voornoemde N, N, ren behoeven van de Eisfchc.rcsfe gepasfeert , verfcheenen den 27 January 1771 mee de koften , gereferveert des Eisfchereslcs verder en audec recht , <xc, a

7*

G. B, als gemachtigde van D. J. V. O, Contra,

J. G. tegens morgen ochtend ten 9 uuren voor dc Edele Acht; baare Heeren Commislarisfen van kleine zaken , om betaling van 7 104 - 1 - 4 per refto, wegens verkogte en geleverde goederen volgens nevensgaande copie-rekening, met de koften &cf

3.

p. a

Contra,

J. O. tegens morgen ochtend ten half negen uuren voor de Ei* Heeren Commisfansfen van kleine zaaifen , om betaü*» vaa

f*ZlL\% ' ° m Jeieedf sddcn m* de intrefl™ v™ dien, a°mora tot de volle cn efcótueelc voldoening toe, gerekene te-eis 8 o-r cent in 1 ,aar, volgen, de keure déaoW, wegene.oï c 1nmt verkop c en geleverde Bajoenfe braniewyn volgenIrekening;copieiyk Uier nevens, met de koften ofte &c, *o»

Aroftcrdam 7 7^ i7<57,