is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaklyk register op den Katechismus van het stadhouderschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<■ 78

KATE-

CHISM.

Bladz.

259.

Bladz. 260.

Bladz. 201.

Bladz. 26t.

hem de gegronde klagten troffen, zich vef klaarde , om dat het Hem ontbrak aan de nodige Scheepsmagt Nu meende men, dat 'er, op een nieuw ontwerp ter verbetering van 't Zeewezen , een vrugtbaar befJuit zou komen , doch zulks bleef alweder fteeken.

V. Van waar kwam het, dat dit telkens, op zulk een wys, te niet liep?

yt. Om dat het fteeds ontbrak aan eensgezindheid onder de Leden der Regering of aan 't opbrengen der nodige penningen om Zyn Hoogheiden den Raad in ftaat te ftellen tot het uitvoeren der zaken. Hierom wierden de Bondgenoten door Hun, by de Petitie van 1778 , alweder tot het een en ander aangemaand, om langs dien weg den Staat, te Land en ter Zee te kunnen verdedigen. Zy wezen daar by, ter meerder aandrang, de gevaren aan, waar in de Republiek in vorige tyden, door zulk een verzuim , gekomen was. In het jaar 1779 volgde het tweede Eeuwgetyde van de Unie te Utrecht door de Zeven Provinciën gefloten. Welke Vereeniging te Utrecht, plegtig herdagt wierd. 't Mag op dezen tyd aan elk Nederlander wel herinnerd worden, dat, in de bewaring van dit Verbond, door de onvermoeide zorg van Prins Willem den Iften tot (land gebragt, 't heil van dezen Staat gelegen is ; waarom door dien Vorst en alle zyne Opvolgers fteeds daar op is aangedrongen. Hier toe hebben inzonderheid ook de pogingen van Prins Willem den Vden geflrekt.dte tans aanhoudend bleef voortgaan , met ter be» fcherming van den Koophandel, gebruik te maken van de weinige middelen , welke Hy, daar toe, by de hand had. Engeland begon in dit jaar 1779 onze Koopvaart, voor al met opzigt tot het vervoeren van Scheeps-Timmerhout, meer en meer te belemmeren. Vrankryk noodzaakte, door 't 'eggen van belastingen op den invoer der goederen van fommige Steden van Holland, die Leden van deze Provincie, om tot onbepaalde convoyen te befluiten. Dit, en de behandeling, welke de Amerikafche Kaper Paul jfones ontmoette, kreeg al meer invloed op de publieke zaken.

De