is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaklyk register op den Katechismus van het stadhouderschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<■ io8 ■>

KAT!-

CHISM lllaaz.

372373'

Bladz 374-

hage, wanneer Hy zich naar zyn Baronnie va» Breda begaf, en de Prinfes met de Vorstelyke Kinderen vertrokken dien dag naar Vriesland. De Vorstelyke Familie was door de Staten van die Provincie genodigd, om 't tweede Eeuw- Feest, van de oprigting der Hoge School te Franeker, by te wonen. Zyn Hoogheid nam , op den 3 October, ook de reis van Breda derwaarts aan , en vertoefde eenigcn tyd , benevens Hare Hoopheid en Hunne Doorluchtige Spruiten in dat Gewest, alwaar zy alle eer en achting genoten.

V. Wat gebeurde'er ondertusfchen, met opzicht tot het voorgevallene wegens 't Haagfche Kommando ?

Jl. Die zaak, welke ook door de Inlandfehe 1 Nieuwsfchryvers alom verbreid was, kwam ter kennis van Zyn Pruisfifche Majesteit, die 'er, op den 18 September, over fchreef aan de Algemeene Staten cn aan die van Holland. De Koning verzogt dien aangaande de bemiddeling der Staten van de andere Gewesten , en maande die van Holland aan om de rust in hunne Provincie, en tevens den Prins in 't bezit zyner rechten en voorrechten te herftellen. DeVorstelyke Familie vertrok middelerwyl in begin van November over Groningen en Drentb naar 'tLoo in Gelderland , en kort na derzelver aankomst aldaar vernam men, dat Hunne Hoogheden op dat Lusthuis den Winter zouden doorbrengen.

V. Welke gevolgen had het fchryven des Konings van Pruisfen ?

ui. Hun Ed. Groot Mog. de Staten van Holland beantwoorden het zelve op den 5 November, en deeden zien, dat zy ongenegen waren den Prins het Kommando te rug te geven. Zy betuigden geen indragt te willen doen op de trf-Siadhouderlyke rechten.; doch befchouwdcn de zaak van dien aart, dat de Souvereiniteit der Vergadering, by de teruggave, te kort gedaan zou worden. De Ridderfchap echter voegde hier een Verklaring by, dat zy, tot die zaak niet mede geftemd hebbende het beantwoorden liet voor de Staats - Leden , welke de Refolutie genomen

had: