is toegevoegd aan uw favorieten.

Wysgeerig onderzoek, wegens Neerlands opkomst, bloei, en welvaard; het daarop gevolgd verval, en wat de nog overgeblevene middelen van herstel zijn.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIERDE HOOFDSTUK. 447

voor zommige Landen uit zou maaken, dooi fchadelijke Tollen zodaanig belemmerd word. dat hierom de Franfche Wijnen langs de Zee inkomende, bij voorkeur hun vertier niet noemenswaardig maaken. De Volken dierhalver welke nalaatig blijven, om de Lasten van der Koophandel en ïnduftrie te verminderen, o: geheel weg te neemen , zullen daar van he fchadelijke voor hun zelve ondervinden , er nimmer in ftaat geraaken in mededinging te komen, met Volken die een onbelasten Handel drijven.

•;

S- 134'

Belangende het geven van Oclroiën §. 81., daaromtrent moet men regelmaatig oordeelen. Al wat de ïnduftrie bevordert ten voordeele van het algemeen verdient aanmoediging. — Maar al dat het bijzonder belang bevoordeelt, en het algemeen belang benadeelt, behoort in de Maat' fchappïj geweerd te worden. Aan deezen Grondregel kan men altoos de Octroiën toetzen. Het belang der Maatfchappij vordert, om door belooningen inventive vernuften uit te lokken , om alle takken van werkzaamheid, indien mogelijk, tot den grootften trap van volmaaktheid te brengen, te meer daar het bekend is dat alle

Proe-

Belooningen.