is toegevoegd aan uw favorieten.

Wysgeerig onderzoek, wegens Neerlands opkomst, bloei, en welvaard; het daarop gevolgd verval, en wat de nog overgeblevene middelen van herstel zijn.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

448 VIËRDE HOOFDSTUK,

Proeven en Waanieemiiigen aah de Uitvinders veel tijd, vlijt en kosten veroorzaakt hebben * en het dus onredelijk zou weezen, zulks onbeloond te laaten* Het loffelijk beloonen dat de Engelfche doen inallenieuwe uitvindingen, heeft alle Kunften, Weetenfchappen en ïnduftrie tot die volkomenheid bij hen gebragt, dat zij meest alle Landen hier in overtreffen* ——— Een Oétroi op een onbekende nieuwe uitvinding* die niet fchadelijk is voor andere zoortgelijken, kan men aanmerken als een belooning tot fchavergoeding van gedaane uitfchotten , maar nog beeter keur ik een belooning in geldswaarde , mits dat de Uitvinder niet verpligt is het geheim er van te openbaaren, ten ware dat de bekendmaaking van groot belang Voor het algemeen was, doch dan dient ook irt evenredigheid van dit belang voor het algemeen, de beiooning vergroot te Worden. Maar nimmer mag men eenig Lid der Maatfchappij met Oétroi bevoorrechten , om bij uitfluiting een verbeetering die hij in zommige Werktuigen of Fabrieken heeft uitgevonden, alleen te mogen verkoopen , indien zulks zijne Medeburgers kan benadeelen op de een of andere wijze. Naar dett hier voor opgegeven Grondregel is men in ftaat alle voorkomende gevallen te beoordeelen* Omtrent Compagniefehappen

ge-