Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

♦C ,31 >

gewoonte was, wederom kunnen invoeren, dat het Armenbeftuur de deur wierd om in hêt plaatzelijk Beftuur te komen? — Zoude men aan het Armenbeftuur niet deze en geene agrementen kunnen hegten , zoo als eertijds plaats had en nog plaats heeft aan het f Juiszittenhuis en andere geftigten te Leiden (*)? — En zo dit alles ontkennender„ wijze moest beantwoord worden; is dan 'der Staatsregélinge het vermogen ontnomen, om, gelijk voorheen plaats had, dezulken, Welken men tot het Armenbeftuur verkoos, doch daartoe niet genegen waren, door dwangmiddelen tot de aanneeming te beweegen?

En wat eindelijk aangaat de hier gezegde „ zoo „ rechtmatige vrees voor het/toppen en vernietigen ,, der liefdadigheid, waar genecesfiteerde contributie „ derzelver plaats vervangt, als of dezelve nog nïm„ mer met eenigen fchijn gerescontreerd was?" Ik voor mij moet bekennen, dat ik deze vrees nog nimmer met eenigen fchijn van grond heb zien voordraagen; noch 'er eenigen fchijn van grond voor weet te vinden. Indien de Maatfchappij of het burgerlijk beftuur door deszelfs wetten , regeling en befchikkingen nopends het Armenbeftuur den ondeifcheiden Kerkgenootfchappen oplegt, om een ieder zijne behoeftige Kerkgenooten te onderhouden; — (en alzoo eene onrechtvaardigheid begaat, welke tot nog in ons Vaderland vreemd-geweest is}— indien alzoo ieder lid van eene Kerkelijke Gemeente daartoe het zijne moet bijdraagen j verdienen dan

Am

<•) v. miss.is a. i, hl. ao(.

Sluiten