is toegevoegd aan uw favorieten.

Bedenkingen over den toekomstigen armenstaat.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< lo7 >

te behouden, zal men alles verliezen; de werk. lieden genoodtlrongen zien , om buiten 'sLands een goed heenkomen te zoeken, en de Fahrikeurs met. hunne Fabrieken uitdroegen (*).

Men meene niet. dat hier tegen genoegzaam zal kunnen worden voorzien door die algemeene vqov fchriften, welker bepaaling bij Art. XLVIII. aan het Vertegenwoordigend Lighaam is opgedraagen; en dat het vorderen van zoodanige Aclen van Cautie en indemniteit daarbij geftrengelijk verboden zou kunnen worden. Deze meening ftrijdr tegen het beginzel, waarop het ftelzel des Kerkdijken Armenbeftuurs rust. Die beweert, dat uit de Armenfondfen van eene Kerkelijke Gemeente geen onderftand mag gegeven worden, dan aan de geprofesfeerde Ledematen der Gemeente; dat de niet geprofesfeerds Kerkeleden daarop geene aanfpraak hebben; dat Leden bij voorb. van het hervormd Kerkgenootfchap niet mogen onderfteuad worden uit het Armenfonds van eene Lutherfche Gemeente ; die meenen, dat de natuur der Kerkelijke Armenfondfen , uit hoofde der legaten en donatien enz., waaruit zij beftaan , eeene ineenfmelting gedoogt; de zoodanige kan ook aan het burgerlijk Beftuur de bevoegdheid tot het maaken van dergelijke wet niet toekennen: want, daardoor zoude over die Fondfen, tegen de onderfteide bedoelingen van derzelver

be-

(*) Vergelijk adres van het Cemmittê van algemeen Welvaart te Hairuh aan de Nat. Verg. gedrukt ie tiaarlera bij b ohn.