is toegevoegd aan uw favorieten.

Der weezen vader verheerlykt, of Inwydingsredevoering, by gelegenheid van het vernieuwde en herbouwde weeshuis te Schiedam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ioi )

zoo dat de Heilige-geest-Meefters moeten hebben, de Legaaten en andere Maakingen betaald zynde, het Vierde Gedeelte, en de drie andere Vierde Gedeelten allen Jaare uitdeelen.

G 3 Welke

Nieuwendam is gehceten voor den Jaare 1300, bekend onder den Naam van Offidm» Novum, Nieuwe Stad, volgens gefchreevene Aanteekemngen, aan my bezorgd, het bovengenoemde Gafthuis Gepriviligiecrt, in diêT voege, dat ieder Poorter zo» gteven by zyn afkerven het befte kleed. Dog het fchynt, dat hier over naderhand twift en gefchil ontdaan zy, waar by zommigen geweigerd hebben dit te geeven, en vooral in de XVide Eeuw; wanneer Schepenen van Schiedam in den Jaare 1531 zig hebben vervoegd by Keizer Karei den Vden, toen Graaf deezer Landen, om de bovengenoemde Privilegie te beveftiKen, gelyk dan dit ook, (ingevolge het Origineel Stuk, ons ter Leezmg vriendelyk overgegeeven door den Heer Burgemeetter | C. Bosfchaert alhier, voor welke goedgunftigheid wy zyn Wel Ed. gedienftiglyk dankzeggen,) door dengemelden Keizer Karei is bekragtigt geworden, die by opene brieven dit Regt aan Schepenen van Schiedam ten voordeele van het Gafthuis met zyne goedkeuring heeft beveiligt, met deeze woorden: f, Hy wilde dat de Supplianten de gemelde Privilegie van L het bede kleed, ruftelyk, vredelyk en volkomelyk gemeten en gebruiken zullen, zonder hun lieden te doen noch " eedooeïn gedaan te zyn eenich hinder , letfel of moeielisfe ter contrarie: het ons alfoo belieft-, zynde het floc der Confirmatie in deezer voege geitod: Gegeven " m onze Stadt van Brusjel, den vyfden dach van Auruftus in % Jaer onfes Heeren duyfent v}f honden een ende derüch, van onfen Keyferrycke V tweede, ende

f '55 Vaft

)