Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

co

mooglyk nog door enigen zoude kunnen gevolgd worden, indien het de Voorzienigheid behaagde, ons Leven en nodige Geestvermogens te fcbenken.

Meer dan ooit zullen wy ons bevlytigen, bezadigde , onbevooroordeelde, onpartydige, doch ttffens Vaderlandlievends mannentaal te /preken , en de waarheden éénvoudig te zeggen, met ter zyde latingen van alle hatelykheden of perjonaliteiten. Het eerst gemelde voegd Heden van eer en die zonder een doldriftig enthufiasmus, het genot en de voorrechten ener redelyke Vryheicl kennen : het laastgemelde laten wy over aan lage zielen. Hier toe zyn wy ie. Eedel gebore. Wy zyn insgelyks even zo avers van het uitfroien van zaden van tweedragt , als van bet gebruik maken ener lage vlytaal; flrokende nog het een nog het ander met onz& geboorte en denkenswyze.

Men verwagte dierhalve geen fint s, dat wy, gelyk wy we! eens teren een Reinier Vryaard en anderen deden , de ons aangedane particulariteiten of hekelingen tegen dit tydfchrift voortaan zullen wederleg-

Sluiten