is toegevoegd aan uw favorieten.

De staatsman. Of onpartydige redeneringen over de merkwaardigste gebeurtenissen van onzen tyd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 449 )

de Souverein , die 't best de zaken van na-

by kunnen doorgronden , iets fteilig geaffirmeerd, 't geen de geheele Natie, op d-; uiterlyke toedragt der zake reeds zederd lange vermoede. Men nam het de geenen echter zeer kwalyk , die deswege t een of ander zeiden of fchreeven; doch dezen hebben nu bet genoegen zich dcor de Souverein zelfs gejuftificeert te zien.

Hun Ed. Gr. Achtbare noemen den Hertog een zeer gevaarlyk perfoon voor deze Landen, wcike des om die redenen en on» redenen van Staat uit dezelve behoord te worden geremoveerd; ja zeggen teffens, dat deze zaak geen object is of kan zyn, van de ordinaris Juftitie, die nimmer bevoegd is te oordeelen over onderwerpen, het beftier van V Lands zaken concernerende. 'Er zyn ontelbare voorbeelden in de gefchiedenksfen te vinden, dat Overheden aldus gehandeld hebben, en zonder andere redenen van wetenfchap te geeven, dan hunne wille, berustende op jedenen van Staat,de rigoureuste middelen tegen deezen of geenen hunner dienaren gebruikt hebben. Waarom zou het aan de Souverein eener groote Provintie dan verboden zyn, om redenen van Staat, onderfchraagd door de fremme des volks en in een zaak, die tot het ordinair beloop der Juftitie niet behoord, in deze te handelen, gelyk zy thans doet ? Den Hertog , hoe een illufter perfoon