is toegevoegd aan uw favorieten.

De staatsman. Of onpartydige redeneringen over de merkwaardigste gebeurtenissen van onzen tyd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 45° )

{bon ook, kan immers ten opzichte van die Souverain, niet anders dan als deszelfs dienaar befchouwd worden, en wie is verplicht iemand langer in zyn dienst te houden, dan het hem goed dunkt, of hy dien dienaar nodig heeft ? Intusfchen fchynen Hun Ed. Gr. Mog. wel expresfelyk zich hier omtrent in dier voege en zo duidelyk uit te drukken, eensdeels , om alle vermoedens van wederregtelyke handel wyze weg te neemen, anderdeels, om alle evocatie tot de ordinaris Juftitie te prevenieren, en eindelyk, op dat hun befluit des te fpoediger zyn effect, zou kunnen forteeren.

Hun Ed. Gr. Achtbaren befchouwen het demitteeren van den Hertog en jhet removeeren van denzelven, van het territoir van dezen Staat, als een middel, zeer gefchikt tot herftelling van de rust in deze Landen, en van de harmonie onder de Leeden van de hooge Regeering. Waariyk het is te wenfchen , dat die rust en harmonie hier door fpoedig moge herfteld worde, en God geeve dat Zyne Hoogheid, nu door de Souverein ontheft van de verbindtenis , hem door de A&e van Confulentfchap opgelegt, zyn vertrouwen zal geeven aan zulke groote, kundige en vaderlandsminnende Mannen, als 'er nog veelen in de Republiek te vinden zyn; en die geboren Nederlanders zynde, eensdeels beeter dan vreemdelingen, de belangens

van