Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< S12 )

dc cn vorige rechten wieden gc"ec!ameert,wy by dezen ter verantwoording van da meerderheid der Leden van dezen Raad zullen laten , daar ?x betoóncn oycrtiu>t te zyn van de onbeftacnbaarhi-iJ van her meer voorgemeld Reglement van Regering Arno t/jo niet re^e;,ftaande zódaauig te refolveren ais zy by hun. advies vermeind hebben te moeten doen , daar het aan ons voorgekomen is , dat de erkentenis van de onwettigheid van dat Reglement, van dien aart is, dat hc: enk'el aveu daar van, aan Regenten niet kan toelaten het zelve een oogenblik langer te deen werken, en daar men het zelve dcclareerd voor vernietigd te willen houden , de werking daar van , op dezelve ongegronde middel-h, als waar op dat Reglement fteunt , tot de toekomflige tyd of yacatuure uit te freiicn, als warneer men , en niet voor het tegenswoerd ge , vertrouwt in ftaat te zullen zyn om vit de Cof timen het recht en den aart der Re ge ering dezer Stad, zodanig Reglement op de bediening van het Schout-ampt te formeren, ah meest overeenkomftig het belang der Burgerye zal bevonden worden te behoren; en dus wji men een toekomend geflagt deelgenoten doen worden, van het geene, waar op het tegenwoordige een niet min en abfoluit recht van aanfpraak heeft, het welk wy met 'sVolks recht nog met de natuurlyke billykheid gezweegen op gronden van dc oude vvelherbrag-

Sluiten