Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 523 )

te Coftumen en rechten dezer Stad niet hebben konnen overeenbrengen; dit onder anderen te willen wettigen op een bezit van meer dan drie en dertig Jaaren en dus op eene quafi posfesfie door prosfcripüe bekomen, kan ten aanzien van Stads rechten buiten een êxpresfe toeflemming nimmer gefouteneerd worden , nadien het voorgewende zwygen , vooral in cas fubfect., als waarin van Stads wegen wel degelyk tegenfpraak gevallen is, aau een oogmerk, om dat recht afteflaan of overtegeven, geenzints kan toegefchreven worden, te min als ten deezen op. zigten van applicatie is', het geene de Heeren Edelen by zekere deductie in den Jaare 1758 hebben voorgeftcld, en het welke mede ais het gevoelen van den Heere Hooft-Officier dezer Stad, een Lid van dat Lichaam zynde , te zonderling is , om alhier te pasteeren; dezelve Heeren expliceren zig daar by aldus: dat eeye handelwyze, ft'rydende met de goede order en vast gefielde forme der Regiering welke ieder Regent ter Staats Vergaderinge compareerende by eede belooft heeft te zullen voor ftaan en te helpen maintineeren, niet te defenderen is, door te toonen, dat op dezelve wyze meer malen tegen de goede order en forme van Regeering is gehandeld, de ondergefchreven willen hier mede zyn Hoog Geb. Rechter in deze zyne eigen zaak maken ; en hier mede afflappende van voorfz. Vroedfchap refolutie voor zo veel 't voorgem.

twee-

Sluiten