Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 29 )

„ door middel van de kunst te doorgronden ook al een {lag van „ de malle molen weg hebt: maar zonder my aan de lastertaal. „ van de kinderen der onwetendheid te bekreunen zal ik u voorde „ vuist zeggen dat ik een beter en korter weg gevonden heb om „ onfeilbaaren ontdekkingen met opzicht tot het Puikjaar van „ deze Eeuw te kunnen doen, en de grondflag waar op ik ver„ volgens zodanig een nieuwe uitvinding zal bouwen, beftaad on« „ der anderen hier in dat 'er gelyk gy weet, zeven Planeeten ia 5, de Sterrekunst en zeven groten Potentaten of Mogendheden ju „ Europa bekend zyn, zo dat een deezer zeven Planeeten dat ik „ aanneem te bewyzen , op ieder Potentaat werkzaam moet „ weezen om gedurende dit Wonderjaar 1792 ongemeene zaken te „ doen geboren worden.

„ Een Palfrenier, een Boekdrukkersknegt, een Brievebeftelder „ en een verlopen Schildersbaas, die alle vier tot barstens toege„ leerd willen zyn, en met welke ik my daaglyks in de zoobe„ kende kroeg daar het Wild Varken uithangd, in gezellchap be„ vinden, hebben lang onder hem getwist wie eigentlyk voor de. „ zeeven voornaame Potentaten of Mogendheden van Europa te „ houden waaren, en men is het ten laasten door myne bemidde-

ling eens geworden dat onder dit zevental in de voorverhaalde ,, betrekking alleen begrepen zyn het Huis van Oostenryk, Rut„ land, Spanje, Frankryk, Engeland, Pruis/en, en de Republiek „ van Holland; — fpot 'er niet meede Meester Franciscus want ,> gy weet no£ niet waar ik heen wil; ik zeg dan...., maar een „ een weinig geduld vermits ik zoo ras geen wonderfpreuken weet. „ te verhaalen dan de Beunhazen in onze wetenfchap met gemak „ kunnen doen: ik zeg dan dat het paalvast gaat, en waar is de „ zot of zottin die my dat zal durven betwisten, dat agter„ volgens de hier voren gemaakte onderftelling van het zevental „ Potentaten welke ik byzonder in het oog heb, de Planeet Sol „ op de eerste, M a it s op de tweede, Satürnüs op de derde, „ Ven ü s op de vierde, Mercuriusop de vyfde, Lu na op „ de zesde, en Ju pi ter op de zevende of laaste van dien dit „ jaar ieder afzonderlyk werken moeten om de raderen van groote „ dingen in beweeging te brengen.

D 3 „ Ooï'

Sluiten