Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 Hlftorhch Bericht wegens de Cathoiijkheid

ginfel , op een grondbeginfel , dat aan een menigïe twijfelingen en uitzonderingen onderhevig is , op een grondbeginfel eindelijk, dat juist ce grond van 't gefchil maakt: dit grondbeginfel is, de affnijding van de Kerk van Utrecht door de H. Stoel van haare gemeenfchap affnijding, welkers wettigheid oneindig veel ftof tot redeneren geeft, zo over de;zeiver regelmatigheid, als nog meer over haare met reden verdagte egtheid, en over haare zeer twijfelagtige uitwerking, met betrekking tot de Algemeene Kerk. Na deeze uit zijn eigen aart wankelbaare grond gelegd te hebben, gaat de Steller der overweegingen over tot eene aaneenfchakeling van gezegdens, waarvan men gemakkelijk de valschheid zoude kunnen aantoonen, maar die wij, om edelmoedig te zijn, flegts in den rang van gewaagde gezegdens zullen laaten. Dusdaanig is dat, volgens welke hij verklaart, dat de Kerk van Utrecht zig door haare klagten llegts fchuldiger maakt; terwijl zij verre van zig onrustig, woelzn k of wederlpannig te toonen, niet dan met de grootfte zedigheid, zig op de reden en de waarheid beroept. Dusdaanig is nog dat, waarin hij zegt, dat zij zig dagelijks meer en meer als fcheurzugtig doet kennen; daar zij integendeel (leeds meer en meer haare Cathoiijkheid heeft aan den dag gelegd, gelijk haare gemeenfchap met de

an-

O) Het is niet de H. Stoel, maar 't Hof van Rome, die, tegen de geest van den H. Sioel aan, die affnijding heeft uitgefprooken. AUud funt fedes, aliud prcfidentes, iets anders is de jloel, en iels anders die er op zitten. De Schrijver weet zulk& wel: hij fprsekt dus maar, otn zig naar de gemeene fpraak te voegen, en in 't bijzonder, naar die van den Schrijver, dien hij wedei'legd. ( Aanteekening van den Franfchen Veriaaler.)

Sluiten