Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï N H O u

V Y F D E BRIEF.

Befchouwing van ettelyke ftukken, uit welken de ftemming de Edelen by Kwartieren of Derdedeelen verkeerdelyk wordt afgeleid. — De ftelling nopens het perfoonlyk ftemmen daar door nader bevestigd. — Aanmerkingen over de vraag , in hoe verre eene twistende Party moet gehouden Worden de gevoelens van haren Advokaat voor hare, rekening te nemen. — Beteekenis der uitdrukkingen {temmende Leden, integrerende Leden, enz»

ZESDE BRIEF.

Wanneer de Ridderfchap begonnen heeft het gevoelen der Steden nopens de Overftemming te betwisten. — De Ridderfchaps Refolutien van 171S. en 1720. van geen beflisfend gezag. — Het ftelzel, daar in vervat, in zig zelf onbeftaanbaar.

ZEVENDE BRIEF.

Aanmerkingen over den zin van fommige Stukken, waar mede het gevoelen dér Steden wordt bewezen. — By die gelegenheid iets, over 't gebruik van bewysftukken, die vóormaals voor vernietigd verklaard zyn, — de uitdrukking over een derdepart — het ftiïzwygen van 't Reglement van 1657. — de oudheid van 't gevoelen der Ridderfchap, enz. — Algemeene aanmerkingen over de hiftoriefche bewyzen voor 't gevoelen der Steden :

Sluiten