Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWÉÉDE BRIEF.

M T N HEER!

Misfchien is 'er onder alle de oorzaken , waar uit valfche jredenering voortvloeit, geene menigvuldiger , dan het gebruik van bewoordingen, die of te algemeen, of dubbelzinnig zyn, en dus toelaten, dat men dezelven dan eens in eene naamver, dan wederom in eene ruimer, dan in deze, dan in een andere beteekenis, bezige. Het zy een SchryVer zig zeiven eerst bedrogen hebbc, het zy hy blootelyk bedoele zynen Lezer op een. dwaalpad te leiden, het uitwerkzel moet het Zelfde zyn : te weten, dat deze of waarlyk misleid wordt, of het bedrog ontdekkende, niet alleen de redenering veragt , maar ouk de zaak, tot welker bewys dezelve wordt aangevoerd , begint verdagt te houden. Dit laa'cIte heeft buiten twyffel reeds by U plaats gehad , toen ik in mynen vorigen brief aantoonde, dat myn Tegenfchryver, eerst naar waarheid de oorfprcnglyke afgescheidenheid onzer drie Kwartieren, onder ieder van welken de daar in gelegen Steden begrepen waren, vastftellende, aanftonds van die waarheid afdwaalt, door die Kwartieren als dingen , die van de Steden onderfcheiden waren, te willen doen befchouwen: en het zal nog fterker plaats krygen, wanneer ik U zal hebben doen zien, dat de volgende ftelling, by welken ik dien brief afbrak, alle hare ' "• • ° ;' * 5 V-'-;*. • kragt

Sluiten