is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt van overstemming ter staatsvergadering van Overyssel nader opgehelderd [...] in negen brieven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VYFDE BRIEF. 93

'woord Lid in het: gemelde Reglement en elders voor ieder byzonder perfoon genomen voorkom e, het egter niet zeer waarfchynlyk kan geagt worden, dat men in die Refolutie van 1620. door de uitdrukking van een geheel Lid, ook een enkel perfoon van de Ridderfchap verftaan hebbe. Het was in der daad te wenfchen, dat onze voorouders hunne meening doorgaans wat duidelyker uitgedrukt hadden; dewyl zy ons daar door de moeite zouden befpaard hebben van hunne gefchriften te verklaren. Deze moeite is nogthans in het tegenwoordig geval niet zeer groot: want even als in de zo bekende Refolutie van den 4. April 1597. (agter myn Verhand. Byl. E. hl- 95-) gezegd wordt, dat die van de Ridderfchap ééne en de drie Steden ook ééne ftemme maken , om dat de Staatsvergadering daar wordt aangemerkt als uit twee Leden beftaandej zo kan de uitdrukking geheel Lid in de Refolutie van 1620. ook niet anders begrepen zyn, dan van het geheele Lid van de Ridderfchap en het geheele Lid van de Steden. Begeert Gy een gelykluidende plaats, welke geen twyffeling altoos overlaat ? herlees-de woorden van het Plakaat van i6ro, in myn Verhandeling §. 9. bygebragt, waar gy vinden zult, „ dat de Regeringe van O„ verysfel beftaat in twee Leden , namelyk „ die van de Ridderfchap, en de drie Hoofdfteden" : en wat dan den zin van onze Refolutie betreffe, deze behelft niets anders dan een uitzondering van den algemeenen ftelregel, ook door onzen Schryver bl. 172.

er-