is toegevoegd aan uw favorieten.

Van het groote en schoone in de natuur.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wijze inrichtingen der -Natuur-. ff

Propheet of Apostel noodighad. Zij riep een' broofen, zwakken mensch, die in de armoede geboren was, en ook daar in fterf. Hij had nog alle de vlekken des kloosterlevens aan zich, de luie ledigheid der Munniken uitgezonderd. Men zag nog in hem den roest zijner voorige opvoeding , en wie onder zijne dankbaarfte leerlingen wilde zo afgodisch zijn en dat ontkennen, daar het over 't geheel het heerlijke werk der kerkzuivering nog meer verhoogt ? Alle flagen van onheilen troffen hem. Hij had voor geen mensch uiterlijke voorrechten'. Zijne glinfterende gaven verwekten hem nijd en verdriet zonder einde, en zijne verheven roeping om den nieuwen Leeraar van Europa te zijn, en een kloeke ftrijder in den krijg des Heeren te worden , wikkelde hem in duizend moeilijkheden, van weike hij in een onbekende hutte zoude vrij gebleeven zijn. De genadige Voorzienigheid van God gunde hem de Vreugde, dat zijn vader de grootheid zijnes zoons beleefde en getuige wierd zijner onfterflijkheid. Maar toen de grijsaard eindelijk de ruste inging, weende de tederheid zijnes zoons luide klagten, en hij hield het voor zijn' pligt, om den vroomen man te tr.euren , die hij zijne opvoeding te danken had. Ik geloof, dat ik mij niet zonder grond bij de huislijke omftandigheden deezes mans opgehouden heb. Even deeze zijn het, die den man vormen, en ons Charakter bepaalen. Hoe zwaar is het, altijd met opgeklaardheid en kracht aan zijne beroepsbezigheden te gaan, wanneer de kring die ons in huis omgeeft, alle vrolijke luimen verdrijft I Hoe ligt is het daarentegen, ook openlijk een gewigtige rol te fpeelen, wanneer men het geluk des huislijken levens gansch genieten, kan!

Men heeft overal gelegenheid, om de gefchiedenis rau enkele familien te beituderen, en^daar in de zonder-