Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wijze inrichtingen der Natuur. 227

te verdeelen. Laat ons niet met gewoone agteloosheid, of koude ondankbaarheid vergeeten, de menigvuldige voordeelen en bekwaamheden, die wij deezer fterkte des lichaams te danken hebben ! Laat ons nog veel minder zo onbefchaamd zijn, dat wij tegen den Schepper morren, en over de bouwvalligheid onzer aardfehe hutten klagtig vallen , wanneer onze kwande hartstochten , en onze eigen roekeloosheid de zanden van veele krankheden in dezelve overgebragt hebben ï Is het geen fchande voor het menfehen verftand, wanneer zo veele, dien het niet aan middelen ontbreekt, nogthans oud en grijs worden, zonder naar de geïingfte kennis van hun eigen lichaam te ftreeven? Verfnijd, gij vlijtige leerlingen van Hall er, Winslow, Portal en andere groote mannen, verfnijd dit lijf zo veel gij wilt, verdeelt het in zij ne beste beftanddeelen, telt nllle aderen en peezen, vult de kleinfte vaten met geverfde lappen, befchouwt het verborgenfte in alle ingewanden onder 't vergrootglas , bouwt op de zekere gronden uwer leeraars en voorgangeren voord, zijt onvermoeid in uwe bemoeijingen — 'er zullen toch nog altijd vraagen overblijven , die voor het grootfte brein geheimen zulle» zijn , onze nakomelingen zullen nog onderzoekingen doen, waaraan wij in 't geheel niet denken, de natuur zal de weetgierigheid des menfehen te allen tijden ftof leveren. Hoe komt het dat mijn geest, die geheel ftoffeloos is , en zich bloot met denken en willen bezig houdt, zijn throon op een weefzel vari fpieren kan hebben , die als draaden van weeke brei 'er uit zien, en geen bijzondere vorm hebben ? Hoe gaat . het toe, dat bet bloed een fap, die uit zo veele beftanddeelen te famen gefteld is, het lichaam fomwijle nog langer dan honderd jaar onderhouden, verwarmen en voeden kan? Hoe gaat het toe, dat alle andere leden rusten, wanneer ik flechts een er van gebruiP 4 ken

Sluiten