is toegevoegd aan uw favorieten.

Uitgewerkt examen der stuurlieden, en verscheiden wyzen om de breedte en lengte op zee te verbeteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

76 VINDING der LENGTE

achterlyker is, dan, op den laastvoorgaanden raiddag van den 22.

Daarom by o uur. 42 min. achrering den 22. 'smiddags geteic o — 5 — achrering in 20. uuren, geeft o uur. 47 min. achteringop de Waarneeming, hier by 7 — 40 —tyd der Waarneeming op 'iHor. geeft 8 uur. 27 min. Waaren Tyd, den 23. 's morg.

-op welke de Waarneeming gedaan is, en zoo met alle

andere voorbeelden.

De voornaamfte zaak dan , in deezen, is, om op Zee te konnen vinden hoe veel van de vordering , of achtering van het Horologie aan de verandering der Lengte, en hoe veel eigentlyk aan den gang van het Llorologie zelve, moet worden tosgefchrceven?

Hoe moeijelyk de oploffing van dit voorftel, in den eerden opilag, fchynen mogt; en offchoon eene volkomene oplosfing daar van ondoenlyk waare, verbeelde ik my echter, dat de poogingen, om 'er toe te komen , van eenig nut zullen kunnen zyn, en misfchien beter dan veele andere hulpmiddelen , om , ten allen tyde, op Zee, de Waare Lengte nader te bepaalen: voornamelyk, om dat die oplosfinge van de Zeelieden, geene andere kundigheeden , noch in het ftuk van reekening , noch van Waarneepi ing' 5 vorderen, dan die ze allen weeten , en dagelyks bezigen. Alleen maar een oplettend gebruik der Horologien is het eenig*