is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van eenigen der nieuwste en merkwaardigste reisbeschrijvingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAAR DE PELEW-EILANDEN.

door de Compagnie gezonden inftrumenten te leeren, en de bebouwing des aardrijks, dat hij met rijst en tuinzaaden had laten bezaaijen, te bevorderen. De Bevelhebber der Endeavour, die een fcheepsmagt van bijna vijftig man bij zich hieldt, kreeg bevel om den agtergelaten voorraad in het Fort Abercrombie in veiligheid te brengen, en zich, om geene reden hoegenaamd, inde binnenlandfche oorlogen te mengen.

Voor dat de Panther afzeilde, had Abba Thulk ee:i vischpartij met zijnen gunfteling Mr. White, die hunne landtaal volkomen verftaar. Des avonds kwamen zij met eene goede lading te TUg. Hij gaf er twee derde deelen van aan de Engelfchen, die ze terftond voor hunnen voorraad inzoutten,

Den volgenden morgen werden twee Opperhoofden van het Eiland Medcz, als vrienden van . Abba Thullc, den Kapitein M. Cleur voorgefteld. Een groote fpiegel in zijne kamer zette hun in verwondering. Zij deeden hier op, dat men dikwerf bij al de Aapen heeft waargenomen, naamlijk, de agterzijde van den fpiegel te bevoelen. Deze lieden, zeiden At ba Thulle, wilden zich met mij niet verbinden, toen ik nog alleen was, en ik de Engelfchen nog niet tot mijne vrienden had. Zij deden mij geen onderftand in mijn oorlogen tegen de Pelecos; thans echter wenfehen zij mijne vrienden te zijn.

De Kapitein antwoordde, dat zo lang de En» ? 4 geV