is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van eenigen der nieuwste en merkwaardigste reisbeschrijvingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ENGELAND NAAR CHINA. 107

plaats, waar op een gebouw ftond van eene aanzieneli-ke hoogte, met masflef goud overdekt. De feinnengevel had de gedaante van gallerijen, die Sn vier reien boven eikanderen heen liepen, op het pragtigst verQerd waren en op vergulde pijlaaren rusteden. In fommige vertrekken zongen verfcheide honderde Priesters. De beelden, die zij als Goden eerden, waren in dit gebouw ontelbaar, en fommige van eene reusegtige geflalte, en nog grooter dan Gog en Magog in Guildhal. Zij waren van de zelfde ftof, naamlijk van rijk verfierd en vergu'd hout vervaardigd. In veele godsdienftige gebruiken ontdekte men veel overeenkomst met de Joodfche plegtigheden, en anderen zweemden weer naar die der Roomschgezinden.

Op den 18. werden de Engelfchen tot den Keizerlijken fchouwburg toegelaten. Dezelve beftond uit een groot vierkant gebouw, dat van boven open was. Het toneel was aan de eene zijde, en de aanfchouwers belloegen de drie andere zijden van den Schouwburg, en zaten onder grooten verwulfde boogen. Voor het toneel, cp den afitand van omtrend viftig voet, ftond een troon, van waar de Keizer het fpel zien kon. Het overige gedeelte van deze plaats was met fchoone bloempotten verfierd. Lord Macartney werdt naar den troon geleid, en ontfing uit handen des Keizers een affchrift van de vaerfen, die zijne Majesteit zelfs voor den Koning van

Groot-