Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 30 )

gehad hebben van de betaalingen door de Pro» vinden en het Landfchap Drenthe gedaan.

Het is ongetwyffeld ook daarom, dat reeds in het jaar 1643,- ohder zekere poinéten, van wegens deze Kamer aan Gedeputeerden van U Hoog Mog. övergegecven, tot redres van verfcheide aangewezen abuizen gevonden word, dat aan den Öntfanger Generaal geene Penningen zouden behoor ren ter hand gefield te worden, ten zy daar va» 'kennis gegeeven zy aan den 'Raad -van Siaate en de Reekenkamer.

En dat ze hadéf by Misfive van den 3 December 1667 aan de Staaten van de refpeétive Provinciën en vail de Landfchap Drenthe by gelegenheid , dat ze derzelver informatien verzogt omtrent den Staat van reftanten in de reekening van den Öntfanger Generaal over den jaare 1666 gebragt ^ heeft vooi'gedraagen, dat het om 's hands Finantie hutten desOrdre te honden, merkelyk zoude kunne» dienen j indien de Provinciën en gemelde Landfchap telkens, als eenige Penningen Zouden furnee» ten aan het Comptoir daar van met eenen aan de Reekenkamer notificatie geliefden te doen.

Om eindelyk deze onze Misfive, die wy wel gewenscht hadden, dat zo lang niet was uitgelóopen, te befluiten, zullen wy U Hoog Mog. alleen nog informeeren, dat wy onze gedagtert by herhaaling meer dan eens over het voorfz. onderwerp hebben laaten gaan, en overwogen of door eenig ander middel de verantwoording van den Öntfanger Generaal van de Unie, met op-

zigt

Sluiten