Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2

WAARNEMINGEN OMTRENT

uitgeademd is, zo wordt het ademen van dezelve even dodelyk , als een volkomen gebrek aan lucht. Doch, door welke hoedanigheid de lucht voor het dierelyk leven zo dienftig zy, en waarom lucht, na veelmalen geademd te zyn, daar aan niet langer voldoen kan, fchynt noch van niemand der Wys« geren, of Natuurkundigen, welke over dit onderwerp gefchreven hebben, ontdekt te zyn, en het zoude in 't vervolg alle opz,etielyke mfforingen hebben kunnen ontfnappen: daar het nu zich zelve xonder enige moeite of nadenken ontdekte in den loop van myne nafpeuringen der eigenfehappen van de verfchillende foorten van lucht, welke in 't begin over een geheel ander onderwerp gong.

In deze proeven bleek het klaar, dat de Ademhaling ene bewerking is , waar in Vuurftof {a) (Phlogifton) ontlast wordt, by welke de lucht dezelfde verandering ondergaat, als by alle andere bewerkingen , in welke ene uitgeving van vuurftof plaats hebbe, namentlyk, by verrotting, opbruizing van yzervylzel met zwavel vermengd, verkalking der metalen, en anderen: de Ademhaling verkleint de hoeveelheid der lucht in enen zekeren maat, vermindert haare foortelyke zwaarte, maakt haar onnut voor de Ademhaling, en geen

vlam

(«) Door Faurjref verfhat men dat beginzel, het geen in alle lichamen verfpreid is, en hetwelk, wanneer het op ene zekere wyze met de overige zamenftellende delen van een lichaam verenigd, is, brandbaare lichaamen uitmaakt; bet bwfdfiofelyk vuur.

Sluiten