is toegevoegd aan uw favorieten.

Apologie van pr. Willem I. van 1580

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hertoghe van Alva ontkennen dat hy hem fuleke lalt hadde ghegheven. Ware nu dat niet een goet middel om hem infghelijcx van allerhande fauten te ontladen ende van zijn hals af te fchudden? Ende haddenfe ymmers ten minften tot nae de doodt van defen vyant der gantfcher werek vertoeft. Maer wy gheven hen vry de keure, datfe deen of d'ander nemen welcke fy liefft fouden willen houden ftaende. Of de Coninck heeft den Hertoghe van Alva fulcks bevolen ghehadt: ende alfoo en can de Coninck den name van eenen tyran niet ontgaen. Ofte hy en heeft het hem niet bevolen : ende den felfden name van tyran blijft hem, om dat hy dien niet geflraft en heeft, die wt eyghener macht ende aucloriteyt foodanich een tyrannie over een vry ende vranck volck heeft derven t'onrechten ende met ghe welde ghebruycken. Waer wt dan ghenoech blijckt, dat hy in alle manieren felve mede daer aen fchuldich is. Maer hoe wel dat wy den Hertoge van Alva altoos ghehouden hebben voor s'landts openbaer vyandt, ende die hem altijds gheerne in onfen ende ander Chriftenen bloede ghebaedt hadde, eens Mahometiften herte heymelick ende in den boefem draghende: foo is hy ons nochtans al te wel bekent,, door dien dat wy hier voor-

tijts