Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

E 24i ]

ons beneerfticht hebben datfe mochte onderhouden werden. Ende wy fegghen ulieden noch meer, jae fegghen het foo luyde, dat wy wel begeerden dat het niet fy alleene, maer oock de geheele werelt hoorde : Onderhoudt uwe Vnie 'wel. Bewaert uwe Vnie wel. Doch fiet neerlïich toe, mijne Heeren, dat ghy niet alleene met woorden of by ghefchrifte, maer oock met der daet ter executie ende jnt werek ftelt t'ghene dat het bundelken pijlen met eenen bandt t'famen gecnoopt ende gebonden, het welcke ghy in uwen feghek voert, mede brengt ende beduyt. Datfe dan nu henen gaen ende ons befchuldighen dat wy alle faken in V verwerren gepelt hebben, door dien dat wy defe Vnie hebben te wege gebracht: om wekker daet wille wy in eeuwicheyt niet en fullen fchaemroot werden. Want de wijle dat fy onder t'decfcl van eenen paeys, ons een verdeylinghe ende fcheuringhe van malcanderen berocten , ende datfe hen fo dickwils verfamelden nu t'Atrecht, nu te Bergen in Henegouwe, gevende ons altijt goede woorden , ende dat alleene om hen dies te gevoegelicker af te fondcren, ende om andere hares gelijcke lichtveerdige geeften middeler tijt aen haer zijde te trecken: waerom en fouden wy lieden over onfe zijQ 5 de

Sluiten