is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen van het Bataviaasch genootschap, der kunsten en weetenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ip8 Vervolg van een Jav. Bflorie

BeRadeen Soefoeroegh eindelyk zeef Vermoeid geworden zynde, zat neder onder een groocen boom, waar van eenige vruchten op den grond afgevallen lagen, raapte een derzelveop, en ze proevende, vond hy de fmaakderzelvenzeer bitter, te zyn: Hy vroeg derhalven zynen Oom Wiefarie, welke vrucht het was? hoe deeze plaats geheeten wierdt? enwien die toebe-

?°°^e ?ÜP deeze vraaSen antwoordde KiayWierafarie : de vrucht, welke gy daar geproefd hebt, hiet Madja, de plaats Astma; (x) uwe voorouders hebben hier hun hof gehouden < maai' nu behoort het aan uwen Broeder, den Koning vanPadjajaran.Hier op zeide Soefoeroegh; als ditzoo is, zal ik dee- ' ze plaatze noemen Madjapait; en hier zal ik myn hof houden. En deeze plaats kwam, door eenengeduurieen toevloed van menfehen, binnen korten tyd, m eenen bloeyenden ftaat.

Toen deeze Koning vznMadjap'ait 'm _ al-

iSf^fV0°Ten hebbenwr wngeteekend. dat bcdoeid. Sü' Bünea twrm wordt ait W«